[MINH HUỆ 01-01-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Trung Quốc Đại lục (22); người dân biết chân tướng ở quận Giang Bắc, Trùng Khánh; thành phố Đường Sơn, Hà Bắc (2); thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm; thành phố Thâm Quyến, Quảng Đông; thành phố Côn Minh, Vân Nam; cán bộ quân đội Đại Liên, Liêu Ninh; thành phố Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc; huyện Tân, Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang; thành phố An Sơn, Liêu Ninh; thành phố Đại Liên, Liêu Ninh; cơ quan chính quyền huyện Khai Giang, Đạt Châu, Tứ Xuyên (2); thành phố Nhạc Dương, Hồ Nam; đệ tử Đại Pháp làm việc tại cơ quan huyện Phú Dụ, Tề Tề Cáp Nhĩ, Hắc Long Giang; huyện Kỳ Đông, Hành Dương, Hồ Nam; các thôn trấn Hà Nam; ngành giao thông; cán bộ văn nghệ quân đội hưu trí Bắc Kinh; khu quân đội quận Hải Điến, Bắc Kinh; huyện Kỳ Xuân, Hoàng Sơn, Hồ Bắc; quận Vũ Xương, thành phố Vũ Hán, Hồ Bắc; quận Giang Ngạn (2), thành phố Vũ Hán, Hồ Bắc; khu Cao Tân, Đông Hồ, thành phố Vũ Hán, Hồ Bắc; khu Đông, Kinh Châu, Hồ Bắc; thành phố Thập Yển, Hồ Bắc; hệ thống tư pháp huyện Hoa Dung, tỉnh Hồ Nam; Tin tức tỉnh Thiểm Tây về Giáo dục đại học, Chính trị Luật pháp, Hệ thống Y tế; 1 thẩm phán ở Đại lục; hệ thống tư pháp thành phố Trường Xuân, Cát Lâm; thành phố Tân Tập, Thạch Gia Trang, Hà Bắc; đệ tử Đại Pháp làm việc tại cơ quan thị trấn Hắc Hà, Hắc Long Giang; cơ quan chính quyền tỉnh Liêu Ninh, ngành vận tải.

Nhóm học Pháp: Vũ Hán (2), Hồ Bắc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/大陆大法弟子恭祝师尊新年好-30条–417924.html

Đăng ngày 02-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share