[MINH HUỆ 01-01-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở tỉnh Hắc Long Giang tại Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ (6); thành phố Đại Khánh; thành phố Kê Tây (2); thành phố Nột Hà, Tề Tề Cáp Nhĩ; thành phố Hổ Lâm (3), Kê Tây; quận Phú Lạp Nhĩ Cơ, thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ; huyện Phú Dụ (2), thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ; huyện Y An, thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ; quận Long Sa (2), thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ; quận Hằng Sơn (2), thành phố Kê Tây;  quận Kê Quang (3), thành phố Kê Tây; khu Dương Quang và Gia Thành huyện Nhượng Hồ Lộ, thành phố Đại Khánh; điểm tài liệu thành phố Kê Tây.

 

Nhóm học Pháp: huyện Phú Dụ, thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ; quận Hằng Sơn, thành phố Kê Tây; nhóm học Pháp “Nhị đạo hợp” quận Hằng Sơn, thành phố Kê Tây.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/大陆大法弟子恭祝师尊新年好-35条–417927.html

Đăng ngày 02-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share