[MINH HUỆ 01-01-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Liêu Ninh thuộc Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Triêu Dương (12), Kiến Bình (2), huyện Lăng Nguyên, Ngõa Phòng Điếm, Trang Hà, Đại Liên (13), Phổ Lan Điếm (2), Cam Tỉnh Tử (4), Sa Hà Khẩu, cùng các đệ tử Đại Pháp ở Liêu Ninh.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/大陆大法弟子恭祝师尊新年好-37条–417931.html

Đăng ngày 02-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share