[MINH HUỆ 01-01-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thành phố Nhân Hoài, Tuân Nghĩa, Quý Châu; quận Bá Châu, thành phố Tuân Nghĩa, Quý Châu; quận Hồng Hoa Cương, thành phố Tuân Nghĩa, Quý Châu; huyện Tuy Dương, thành phố Tuân Nghĩa, Quý Châu; huyện Mi Đàm, thành phố Tuân Nghĩa, Quý Châu; huyện Đạo Chân, thành phố Tuân Nghĩa, Quý Châu; tỉnh Hải Nam (3); đệ tử Đại Pháp Trường Xuân tại Hải Nam; thành phố Tam Á, Hải Nam; quận Hoài Dương (3), thành phố Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam; thành phố Lạc Dương (2), Hà Nam; huyện Hoài Tân, thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam; thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam; thành phố Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam; thị trấn Tất Tiết (2), tỉnh Quý Châu; huyện Đồng Tử, thành phố Tuân Nghĩa, Quý Châu; huyện Kỷ, thành phố Khai Phong, Hà Nam; tỉnh Hà Nam; quận Thiểm Châu, thành phố Tam Môn Hiệp, Hà Nam; thành phố An Dương, Hà Nam; huyện Thanh Phong, thành phố Bộc Dương, Hà Nam; huyện Quang Sơn, thành phố Tín Dương, Hà Nam;

Nhóm học Pháp: nhóm học Pháp Liên Mai, thành phố Lạc Dương, Hà Nam; thành phố Côn Minh, Hải Nam.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/大陆大法弟子恭祝师尊新年好-38条–417925.html

Đăng ngày 02-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share