[MINH HUỆ 01-01-2021]

 Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Thành phố Bình Đỉnh Sơn, Hà Nam; thành phố Bộc Dương (2), Hà Nam; thành phố Cáp Nhĩ Tân (11), Hắc Long Giang; thành phố Hứa Xương, Hà Nam; thành phố Thương Khâu, Hà Nam; thành phố Thượng Chí, Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang; thành phố Chu Khẩu, Hà Nam; thành phố Tân Hương, Hà Nam; quận A Thành (4), thành phố Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang; Hộ công nghiệp và thương mại cá thể ở Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang; thành phố Đại Khánh (3), Hắc Long Giang; quận Nam Cương, thành phố Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang; thôn mới Đông Phong, quận Tát Nhĩ Đồ, thành phố Đại Khánh, Hắc Long Giang; quận Hồng Cương, thành phố Đại Khánh, Hắc Long Giang; quận Song Thành, thành phố Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang; quận Bình Phòng, thành phố Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang; tiểu khu Quảng Hạ, quận Nhượng Hồ Lộ, thành phố Đại Khánh, Hắc Long Giang; khu Tân Triều (2), thành phố Đại Khánh, Hắc Long Giang; quận Long Phượng, thành phố Đại Khánh, Hắc Long Giang.

Nhóm học Pháp: nhóm học Pháp “Giang Bắc” Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang; quận A Thành, thành phố Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/大陆大法弟子恭祝师尊新年好-29条–417926.html

Đăng ngày 02-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share