[MINH HUỆ 01-01-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Doanh Khẩu (4), Phủ Thuận (2), Xích Phong (6), huyện Quách Lặc Minh Đa Luân (6), huyện Ninh Thành (2), Thuận Thành, Hô Luân Bối Nhĩ, Hô Hòa Hạo Đặc (2), Đan Đông, Ba Lâm Tả Kỳ, Thạch Chủy Sơn, Nội Mông Cổ (3), Lâm Đông, Hải Lạp Nhĩ cùng các đệ tử Đại Pháp khác ở Trung Quốc Đại Lục.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/大陆大法弟子恭祝师尊新年好-33条–417933.html

Đăng ngày 02-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share