[MINH HUỆ 01-01-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Trương Gia Khẩu (3), Phổ Đông Tân, Thành Đô, Thẩm Bắc Tân (2), huyện Đan, Chiết Giang, Đạt Châu, đệ tử Đại Pháp làm trong chính quyền tỉnh Quảng Đông, ngành giao thông ở đại lục, Tần Hoàng Đảo, Hàm Đan, Quảng Đông, khu Hạ Đông, Tế Nam, Giai Mộc Tư, Hành Dương, Yên Đài (3), An Khánh, Hồ Lô Đảo, ngành xuất bản ở An Tô , Nghi Xuân, Phụ Dương, Thạch Gia Trang, vùng nông thôn huyện Triệu, huyện Bình Sơn, Thạch Gia Trang (4), vùng nông thông An Sơn (2), Bảo Định, đệ tử Đại Pháp bị bức hại phi pháp ở Tứ Bình, cùng đệ tử Đại Pháp khác ở Trung Quốc Đại Lục.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/大陆大法弟子恭祝师尊新年好-41条–417934.html

Đăng ngày 02-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share