[MINH HUỆ 16-01-2020]

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/16/399082.html

Đăng ngày 05-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share