Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Argentina

[MINH HUỆ 27-07-2019] Năm 2000, điểm luyện công đầu tiên của Pháp Luân Đại Pháp được mở ra ở thành phố Buenos Aires, thủ đô của Argentina. Lúc đó, chỉ có một người tới, nhưng rồi khi thành lập một điểm luyện công và đọc sách ở một công viên gần Khu phố Tàu nhất, mọi người lần lượt liên tiếp đến [tham gia].


Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/7/27/178603.html

Đăng ngày 08-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share