[MINH HUỆ 16-03-2020]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/16/真相短视频-骨癌患者陈庆河绝处逢生-402509.html

Đăng ngày 01-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share