[MINH HUỆ 29-04-2019]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/29/真相短视频-美国博士生廖佩茹的新生-385687.html

Đăng ngày 28-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share