Poster : Download PDF file for printing(3.7MB)

 

Video 1 (Tiếng Việt):

Trại lao động – “Nông trường Tạng ” ở  Trung Quốc

Video 2 (Tiếng Việt):

Giết để lấy Tạng
—— Cơ quan kinh doanh ghép tạng bí mật của  Trung Quốc

Bản tiếng Hán:http://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/25/视频-制止中共活摘法轮功学员器官(中文字幕)-264460.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2012/10/28/136074.html

Đăng ngày 6-12-2012;

Share