Tác giả: Học viên Irapuan Luiz ở Brazil

Kích thước: 21 x 29.7 cm

Bức tranh miêu tả một học viên Pháp Luân Công đang phát chính niệm để bài trừ can nhiều từ các nhân tố phụ diện ở các không gian khác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/26/404846.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/29/185268.html

Đăng ngày 04-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share