Tác giả: Pháp Duyên ở Trung Quốc

0270f83acbcbd626f302cff06a412955.jpg

Cuốn sách có tiêu đề Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/24/405045.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/26/185229.html

Đăng ngày 04-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share