Sáng tác nhạc: Đại Hùng, phối âm và độc tấu đàn tỳ bà: Cát Giai

[MINH HUỆ 21-05-2020]

Tải xuống


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/21/405640.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/23/185175.html

Đăng ngày 26-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share