Tác giả: Chúng Liên tại Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-05-2020]

2794f3483fc08942aa74dee848c63be2.jpg

Chữ trong tranh: Pháp Luân Thường Chuyển. Kích thước 85 x 62 cm


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/17/405665.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/18/185079.html

Đăng ngày 20-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share