[MINH HUỆ 26-4-2010] Mười năm qua, chủ thể các đệ tử Đại Pháp — các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc— khi trên con đường phản bức hại và chứng thực Pháp, là vẫn luôn luôn đi trên con đường Đại Đạo vô hình, lấy việc giảng chân tướng của Pháp Luân Công làm trung tâm và làm chủ đề, để đưa sự thật đến khắp nơi Trung Quốc. Ở Trung Quốc, chỉnh thể các đệ tử Đại Pháp bước đi thành con đường Đại Đạo vô hình ấy là khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khiếp sợ.

Thuận theo tiến trình Chính Pháp đang tiến bước, tà ác đang bị diệt bớt từng lượng lớn, rất nhiều địa phương mà ở đó hình thế càng ngày càng nới lỏng, nhưng ĐCSTQ vẫn không đình chỉ bức hại, phòng ‘610’ của ĐCSTQ đang cố gắng tiếp tục thao túng chính quyền các cấp, nội vụ, công an, và hệ thống tư pháp ở Trung Quốc, thậm chí các cơ quan các ngành, để duy trì bức hại nhắm vào Pháp Luân Công. Rất nhiều người khi nhận được chân tướng mà vẫn chưa minh bạch và chưa tiếp thu chân tướng, vẫn đợi để được cứu độ, vì thế cho nên càng đến thời kỳ cuối, thì bước tiếp cho thật tốt con đường Đại Đạo vô hình, tu thật tốt bản thân mình, giảng chân tướng cứu người càng có tính nhắm thẳng hơn, tinh tế hơn, và lý trí hơn, những điều ấy đối với đệ tử Đại Pháp mà nói là rất quan trọng.

Do hoàn cảnh trở nên lơi lỏng hơn, nên một số học viên ở Trung Quốc có nhân tâm hiển lộ ra, mà một trong những hình thức biểu hiện nhất ở trong đó, ấy là thích làm những thứ hữu hình, những việc có hình thức phô trương thanh thế, ví như triệu tập Pháp hội quy mô lớn, gây quỹ để dựng lập ở Trung Quốc các kênh thông tấn từ góc độ người thứ ba, người phụ trách cấp tỉnh và người phụ trách cấp thị là tự phong, có nơi thậm chí hiệu triệu thành lập tổ chức điều phối mang tính toàn Trung Quốc, v.v. Kỳ thực những việc ấy đều đang bộc lộ rõ ra nhân tâm của chính mình, đồng thời, ở một một mức độ nào đó, thì đó cũng là cái cớ cho ĐCSTQ cũng như giúp nó trong việc duy trì bức hại được thuận tiện hơn.

Mong rằng nhiều hơn nữa các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc hãy học Pháp cho tốt, tu luyện chính mình thật sốt, đừng cung cấp khán giả cho những tâm và hành vi của người thường đó; hãy tiếp tục bước đi cho tốt con đường Đại Đạo vô hình, hãy kiên trì giảng thật tốt chân tướng Pháp Luân Công một cách chính diện, thế mới có thể khiến cho bình ổn, để càng có nhiều con người thế gian hơn nữa được cứu, hoàn thành sứ mệnh từ tiền sử của bản thân mình.

26-4-2010


Bản tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2010/4/26/222307p.html
Dịch ngày 28-4-2010. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share