[Minh Huệ] tà linh Trung Cộng đã chọn con đường về phía đối lập với Đại Pháp, và chắc chắn sẽ bị chư Thần thanh trừ triệt để trước lúc Pháp đến Nhân Gian. Tất cả người dân thế giới nào —vì những nguyên nhân khác nhau— đã từng tham gia vào Đảng Cộng sản, hoặc những tổ chức khác ứng với đảng (tức là đã bị tà ác đánh dấu ấn của con thú đó vào rồi), nếu như giờ đây kịp thời rút khỏi đảng, khỏi đoàn, khỏi đội, rũ khỏi dấu ấn của tà ác, thì vào tương lai gần tới đây, khi tại thế gian phát sinh những biến đổi kinh thiên động địa, khi ngày cùng tận của đảng tà ác đó đến, thì sẽ thoát khỏi liên đới vào cái đảng đó.

Những con người thế gian tại Trung Quốc nếu không tiện thì có thể tạm thời không công bố thân phận và danh tính của mình, cũng có thể dùng tên giả, bút danh, biệt danh, hoặc tên thời trẻ con, hoặc tên viết tắt, mà công bố rõ ra hải ngoại rằng mình rút khỏi đảng, khỏi đoàn, khỏi đội. Các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc khi đã nhận rõ bản chất của con tà linh đó mà muốn công bố rút khỏi đảng, thì cũng có thể theo cách đó mà làm.

Chư Thần từ bi đối với chúng sinh, chỉ nhìn con người và tâm của con người; vì vậy khi rút khỏi đảng thì dùng tên giả cũng như danh tính khác thì vẫn có hiệu quả như nhau. Con người thế gian nào lựa chon tiếp tục tồn tại làm một phần tử của đảng tà ác đó, thì tức là đã lựa chọn sẽ bị thanh trừ cùng với cái đảng đó khi đến lúc, và sẽ mất đi tương lai của cá nhân mình. Lựa chọn mau chóng rút khỏi đảng, rũ sạch dấu ấn của con thú trên thân của cá nhân mình, chính là lựa chọn sẽ có tương lai.

Những người nào hiện đang có dấu ấn con thú của tà ác đó, hãy chú ý bắt kịp cơ duyên của lịch sử mà chỉ một thoáng sẽ trôi qua này.

17-2-2005

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2005/2/18/95722.html;

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2005/2/22/57791.html.

Dịch và đăng ngày 24-2-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share