Bài của ban biên tập

[MINH HUỆ 26-3-2005] Trong 5 năm qua, dưới chính sách khủng bố của Giang là “hủy hoại danh dự, đánh sụp kinh tế và tiêu diệt thể xác”, một số lớn những đồng tu Pháp Luân Công vô tội đã bị tra tấn đến chết. Tới hôm nay, 1520 trường hợp tử vong đã được xác nhận bởi các tổ chức thứ ba và đã được ghi lại trên Minh Huệ Net. Tuy nhiên con số đồng tu Pháp Luân Công tử vong thực sự trong cuộc khủng bố là lớn hơn rất nhiều.

Do cuộc khủng bố vẫn tiếp diễn và sự ngăn cản thông tin nghiêm trọng từ Trung Quốc, chúng tôi đã quyết định thu thập tên của các đồng tu Pháp Luân Đại Pháp mất tích trong mỗi vùng. Sau đó chúng tôi có thể điều tra thêm những trường hợp này để thêm vào các bằng chứng của cuộc khủng bố, và phơi bày cuộc khủng bố một cách toàn diện hơn. Do đó, chúng tôi đề nghị các đồng tu ở mỗi vùng xin hãy giúp đỡ bằng cách cung cấp cho chúng tôi những thông tin cá nhân về những người mất tích này, như là địa chỉ nhà, số điện thoại, thông tin về việc làm cũ, họ mất tích khi nào, và bất kỳ thông tin nào khác. Càng chi tiết càng tốt.

Ngày 26 tháng 3 năm 2005 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/3/27/98217.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/3/30/59027.html.

Dịch ngày 14-4-2005, đăng ngày 21-4-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share