[Minh Huệ] “Giảng Pháp tại Pháp hội Houston” (1996) và “Giảng Pháp tại hội giao lưu quốc tế tại Bắc Kinh” (1996) của Sư phụ đã được chính thức công bố trên website www.falundafa.org. Cùng với bài giảng Pháp vào lễ thành lập Phật Học Hội tại Singapore năm 1996, tất cả sẽ được gộp lại và sẽ được xuất bản. Hôm nay, Sư phụ đã có yêu cầu rằng tất cả các bản cũ của các bài giảng Pháp nêu trên đều cần phải được huỷ bỏ, không có trường hợp ngoại lệ. Chỉ có bản được đưa ra mới đây và được gộp lại và sẽ được xuất bản sắp tới mới là các bản chính thức.

Ngoài ra, các đệ tử Đại Pháp cần phải quý trọng tâm từ bi của Sư phụ và theo sát những yêu cầu mà Sư phụ đã từng giảng trong các bài giảng Pháp trước đây; các đệ tử cần phải huỷ bỏ tất cả những bản không chính thức (văn bản, băng tiếng, băng hình, v.v.) hoặc ghi chép cá nhân. Đây là sự bảo hộ Đại Pháp của từng cá nhân và là hành vi cần thiết của mỗi đệ tử chân chính.

Những bài giảng Pháp vào năm 1996 đó đã không được công bố trong mục “Kinh văn mới” trong thời kỳ Chính Pháp, đó là để các học viên trong và ngoài Trung Quốc có thể tập trung vào học theo cuốn Chuyển Pháp Luân — cuốn kinh sách chỉ đạo tu luyện một cách có hệ thống — và những gì Sư phụ giảng dạy chỉ đạo cho tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp; qua đó tận dụng thời gian thực hiện thật tốt ba việc mà các đệ tử Đại Pháp cần phải làm trong tình thế cần chứng thực Đại Pháp.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/6/28/78204.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/7/13/50169.html.

Ghi chú của người dịch: Các bản kinh sách nói đến ở đây là nói về bản kinh sách nguyên gốc tiếng Hán.

Dịch và đăng ngày 26-7-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share