[Minh Huệ] Bản dịch ra tiếng Việt mới của cuốn Chuyển Pháp Luân vừa được Phật Học Hội chánh thức chấp thuận cho ấn hành từ tháng 9-2003. Điểm khác biệt lớn giữa bản dịch này với các bản thảo dịch trước đó, là bản dịch này được dịch trực tiếp từ tiếng Hán và bảo lưu được phần nhiều tiếng Hán nguyên gốc. Đó cũng là do tiếng Việt rất gần với tiếng Hán trong nhiều nét của ngôn ngữ. Và đó cũng là đặc điểm chính của bản dịch lần này.

Trang bìa cuốn Chuyển Pháp Luân, bản dịch tiếng Việt

Có thể đặt mua bản dịch này qua nhà xuất bản Ích Quần (Yih Chyun), http://www.yihchyun.com.

Cũng có thể download miễn phí từ web-site Pháp Luân Đại Pháp tiếng Việt: http://falundafa.org/Vietnamese/book/zfl_v.pdf, hoặc http://phapluan.org/book/zfl_v.pdf.

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2004/7/3/78580.html;

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2004/7/4/49838.html.

Dịch và đăng ngày 8-7-2004, hiệu chỉnh 5-8-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share