[Minh Huệ]

1. Thông báo quan trọng về một thay đổi trong cuốn “Chuyển Pháp Luân

Sư phụ quyết định trong cuốn “Chuyển Pháp Luân”, đổi “trước Ông có bảy vị Phật nguyên thuỷ tồn tại” thành “trước Ông có sáu vị Phật nguyên thuỷ tồn tại” (thay đổi “bảy” thành “sáu”).

Ngoài đó ra, tại các bài giảng Pháp liệt kê dưới đây, cũng cần đổi “bảy vị Phật” [七佛] thành “sáu vị Phật” [六佛]:

(a) Giảng Pháp tại Pháp hội New Zealand: “Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng rằng trước Ông từng có bảy vị Phật nguyên thuỷ; như vậy Pháp của bảy vị Phật nguyên thuỷ cũng là Phật Pháp phải không?” (2 chỗ)

(b) Giảng Pháp tại Sydney: “Vẫn còn có người nghĩ: ‘Những điều Ngài giảng cũng không phải là những gì trong kinh sách Phật giáo?’ Phật Thích Ca Mâu Ni có giảng Pháp của bảy vị Phật nguyên thuỷ hay không?”

(c) “Tinh tấn yếu chỉ”, bài “Phật Pháp và Phật Giáo”: “Trước thời Phật Thích Ca Mâu Ni giảng Pháp thì bảy vị Phật nguyên thuỷ có giảng Pháp mà Phật Thích Ca Mâu Ni giảng hay không?”

(d) Giảng Pháp tại Pháp hội Singapore: “Đương nhiên, Phật Thích Ca Mâu Ni giảng rằng đã có Phật A Di Đà và bảy vị Phật nguyên thuỷ, còn có các [Phật] Như Lai nhiều như số cát sông Hằng, v.v.”

(e) Giảng Pháp tại hội giao lưu quốc tế tại Bắc Kinh: “Thực ra Phật Thích Ca Mâu Ni không hề giảng Pháp của bảy vị Phật nguyên thuỷ. Huống hồ giờ đây tôi đang giảng về đặc tính của toàn thể vũ trụ này, [là] Pháp căn bản của hết thảy Phật Pháp Đạo Pháp Thần Pháp.”

Sư phụ muốn các đệ tử tự chỉnh sửa các cuốn sách của mình.

Lưu ý: Tại bài “Giảng Pháp tại Pháp hội Australia” có hai lần xuất hiện từ “bảy vị Phật” ở trong câu hỏi của học viên; những chỗ đó không cần sửa.

2. Thông báo về việc huỷ bỏ các bản không chính thức của “Giảng Pháp tại hội giao lưu quốc tế tại Bắc Kinh [1996]” và “Giảng Pháp tại lễ thành lập Pháp Luân Phật Học Hội tại Singapore [1996]”

Kể từ khi bản chính thức (tiếng Hán) của “Giảng Pháp tại hội giao lưu quốc tế tại Bắc Kinh [1996]” và “Giảng Pháp tại lễ thành lập Pháp Luân Phật Học Hội tại Singapore [1996]” được công bố vào năm 2004 tại trang web https://www.falundafa.org, thì tất cả các bản không chính thức được lưu truyền trước đó — kể cả bản in, bản chép tay, băng tiếng, băng hình — đều cần phải được kịp thời huỷ bỏ. Bản Sư phụ công bố năm 2004 được tính là bản chính thức.

Ban biên tập Minh Huệ (www.minghui.org)
19-8-2004

Phụ lục

Đệ tử Đại Pháp các nơi, vì để thuận tiện cho mọi người, đã lập ra các website khác nhau, để quảng truyền các kinh sách Đại Pháp, băng hình băng tiếng tập công, thông tin về các điểm tư liệu, cùng các tư liệu khác. Bởi vì chỉ có một phần các chỉnh sửa được công bố, cho nên các website đó gặp nhiều khó khăn trong việc cập nhật các tư liệu một cách kịp thời, nên có hiện tượng kinh sách cũng như tư liệu không khớp với website falundafa.org (vi.falundafa.org) và www.minghui.org (vn.minghui.org). Nay đề nghị các đệ tử làm website các nơi cần phải download một cách định kỳ kinh sách và tư liệu từ falundafa.org và www.minghui.org để chấm dứt những hiểu lầm cho đọc giả.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/8/20/76754.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/8/24/51638.html.

Dịch và đăng ngày 27-8-2004, chỉnh lý ngày 28-8-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Lưu ý: Trong bản tiếng Hán còn một số phụ lục khác nữa (ghi chép lại chỉnh sửa đối với cuốn Chuyển Pháp Luân, v.v.). Tại đây — cũng theo bản tiếng Anh — không dịch các phụ lục đó.

Share