Ban biên tập Minh Huệ

[MINH HUỆ 13-11-2003]

Gửi toàn thể các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc,

Đề nghị tất cả chú ý thu thập các vật chứng như sau:

1. Tất cả những vật chứng vu khống, phỉ báng cũng như tung tin hãm hại của các kênh truyền thông tại Trung Quốc đối với Sư phụ, đối với Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp kể từ khi Sư phụ bắt đầu truyền Pháp vào tháng Năm, 1992; bao gồm mọi hình thức như: văn tự, băng hình, sách báo tạp chí, hình ảnh, v.v.

2. Tất cả những vật chứng về việc bức hại các đệ tử Đại Pháp; chủ yếu gồm có: ảnh chụp, y phục, chứng cứ hoặc dưới những hình thức khác.

Đối với tất cả những vật chứng ấy, đề nghị mọi người hãy thu thập và lưu trữ cẩn thận. Nếu có điều kiện xin vui lòng đưa ra nước ngoài để gửi đến cho chúng tôi:

Hội uỷ viên thu thập vật chứng
PO BOX 250759
New York, NY 10025

* * * * *

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2003/11/14/60613.html.

Dịch và đăng ngày 16-11-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share