[Minh Huệ] Sư phụ đã chính thức công bố nội dung bài “Giảng Pháp lần thứ nhất tại Mỹ quốc”, “Giảng Pháp tại Pháp hội Houston”, và “Giảng Pháp tại hội giao lưu quốc tế tại Bắc Kinh”. Đây là ba bài giảng Pháp vào năm 1996, nhưng đã không được công bố trong mục “Kinh văn mới” trong thời kỳ Chính Pháp, là để sao cho các đệ tử trong và ngoài Trung Quốc có thể tập trung vào học cuốn Chuyển Pháp Luân — cuốn sách hướng dẫn tu luyện một cách có hệ thống — và những kinh văn mới mà hướng dẫn tu luyện trong Chính Pháp, [như vậy] tận dụng thời gian để làm tốt ba việc mà các đệ tử Đại Pháp cần làm trong thời kỳ cần chứng thực Pháp hiện nay.

Văn bản (tiếng Hán) của các bài giảng Pháp nói trên — “Giảng Pháp lần thứ nhất tại Mỹ quốc”, “Giảng Pháp tại Pháp hội Houston”, và “Giảng Pháp tại hội giao lưu quốc tế tại Bắc Kinh” — đã được đăng trên website www.falundafa.org, và có thể được phép xuất bản và phổ biến.

Với tất cả các đệ tử trong và ngoài Trung Quốc, những ai còn đang lưu truyền bản không chính thức của các bài giảng Pháp nói trên, hãy biết trân quý tâm từ bi của Sư phụ và hãy chiểu theo yêu cầu như Sư phụ đã nói trong các bài giảng, nay đề nghị rằng bằng mọi cách hãy tự giác huỷ bỏ tất cả những băng hình, băng tiếng hay bản chép không chính thức liên quan.

Về tất cả các kinh văn mới của Sư phụ, đề nghị các học viên hãy lấy mạng lưới Minh Huệ (www.minghui.org) là nguồn chính thức, và tất cả các kinh sách được Sư phụ chính thức công bố đều được tập hợp trên website www.falundafa.org như là nguồn kinh sách chính thức.

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/7/12/50167.html.

Ghi chú của người dịch: Các bản kinh sách nói đến ở đây là bản tiếng Hán nguyên gốc.

Dịch và đăng ngày 26-7-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share