Viết bởi Cheng Ming

[Minh Huệ] Hàng loạt những bài bình luận trên tờ Epoch Times, Chín bài bình luận về đảng Cộng sản, đã có ảnh hưởng rất sâu rộng trong xả hội. Vào ngày 27 tháng 11, Minhhuệ.net (Hán ngữ) có đăng bài bình luận thứ năm “Sự cấu kết của Giang Trạch Dân và đảng Cộng sản Trung Quốc để khủng bố Pháp Luân Công”. Có sự quan hệ nào giữa việc vạch trần tính chất thô bạo của đảng Cộng sản và sự cứu độ chúng sinh của các đệ tử Đaị Pháp.

Chúng ta biết rằng đảng Cộng sản được thành lập và được bảo vệ bởi Thế lực cũ để khảo nghiệm các đệ tử Đại Pháp. Thế lực cũa chọn Giang Trạch Dân và đảng Cộng sản để cùng nhau bức hại Đại Pháp. Vì đảng Cộng sản là rất thủ đoạn, độc tài, kết quả chúng sẽ bị hủy diệt.

Đảng Cộng sản Trung Quốc được dùng để bức hại Đại Pháp, và đã manh tâm, khéo léo che dấu vai trò của họ trong chính sách khủng bố Pháp Luân Công này. Là những đệ tử Đại Pháp, chúng ta dĩ nhiên là hiểu rõ tính chất tà ác của đảng Cộng sản Trung Quốc khi chúng bức hại Đại Pháp, nên hoàn toàn trừ dứt những tình cảm với nó trong tâm chúng ta, và nói rõ tính chất tà ác của nó khi giảng rõ sự thật với chúng sinh. Người ta có thể hiểu rõ ràng hơn sự cấu kết giữa đảng Cộng sản và những hành động tội ác mà những cá nhân đã hành động trong chính sách khủng bố. Đây là một phần của sự thật phía sau chính sách khủng bố, và là những gì chúng ta cần giảng rõ sự thật đếu cứu độ chúng sinh, làm tròn bổn phận là đệ tử Đại Pháp.

Ngoài việc dựa vào bạo động và thủ đoạn, đảng Cộng sản Trung Quốc còn dựa vào nhồi sọ và lừa dối bằng cách che đậy sự thật. Nó giống như là bọn qủy. Người ta thường nhận diện được bộ mặt thật nếu họ thấy được nó, nhưng vì chúng mang mặt nạ, với đạo đức giả, che đậy những hành tung tà ác của chúng, và ngụy tạo những tin đồn, dựa vào lừa dối để đánh lạc hướng mọi người, chúng thật là qủy quái, ma lanh, và nguy hiểm.

Vào giai đoạn đầu, đảng Cộng sản Trung Quốc phát động “thiên đường sống trên địa cầu này bằng sự đoàn kết giai cấp và không áp bức” và điều này lừa mị được nhiều người thật thà, nhẹ dạ. Sau đó, khi “thiên đường Cộng sản” của chúng không được người dân tin theo nữa, chúng dùng độc tài độc đảng trị để trừ diệt bất cứ ai, đoàn thể nào có ý kiến ngược với chúng. Cùng lúc đó, để được ủng hộ, chúng dùng quyền lợi để dụ dổ mọi người. Điều này thật ra chỉ là một sự thật về “chia sẻ một chén cháo” mà đảng Cộng sản chiếm được bằng sự lủng đoạn, hối lộ, tham nhũng, bóc lột để chiếm cứ quyền lợi cá nhân, với một thiểu số người mà thôi. Cuối cùng, chúng đã và đang cố gắng hết sức tham quyền cố vị bằng cách kích thích tinh thần “yêu nước, quốc gia”. Trong quá trình khủng bố Pháp Luân Công, điều này lừa mị và đầu độc nhiều người và thiêu tán nhiều gia đình đệ tử Pháp Luân Công.

Chúng ta nên vạch trần bộ mặt thật của sự man trá này cho mọi người. Dĩ nhiên, người tu luyện không dính líu hay tham gia vào tranh giành quyền lợi, chức vụ trong xã hội người thường. Nếu đảng Cộng sản Trung Quốc không bức hại chúng ta, chúng ta không thèm để ý đến. Tuy nhiên, đảng Cộng sản đã đối xử với thời Chính Pháp như kẻ thù không đội trời chung của chúng, chúng ta cần vạch trần sự thật để mọi người thấy rõ dã tâm của chúng. Nếu không, những người bị lừa mị vẫn không thấy được ánh sáng, sự thật và vẫn còn dung che chúng trong tâm trí họ. Họ sẽ bị đồng hoá với tinh thần, với sự nhồi sọ mà chúng nhét vào tâm trí họ. Hãy cho mọi người biết rỏ sự thật về bộ mặt thật của đảng Cộng sản để họ được cứu độ.

Là đệ tử trong thời Chính Pháp, chúng ta cần làm những điều như thế với tâm ý của ngưòi tu luyện. Chúng ta biết rằng, chính sách khủng bố này là không phải người bức hại người. Chúng ta không tham gia hay dính líu tới chính trị. Chúng ta không lật đổ chính quyền, hay đảng phái nào, hay trả thù, hay phàn nàn, mà chúng ta cũng không thành lập đảng phái, hay chính phủ mới. Chúng ta chỉ muốn cứu độ chúng sinh.

Trong quá trình này, càng nhiều người biết được sự thật thì họ sẽ thấy được bộ mặt thật của đảng Cộng sản. Tinh thần này sống được là dựa vào sự lừa dối và bạo động và sẽ bị trừ diệt vĩnh viễn. Điều này được quyết định bởi luật của vù trụ.

Mọi thứ chúng ta làm hôm nay là để giảng rõ sự thật, cứu độ chúng sinh, và hổ trợ Sư phụ trong thời Chính Pháp. Cùng lúc đó, chúng ta hoà ta vào Đại Pháp và hoàn tất con đường tu luyện của mình. Chúng ta vạch trần sự thật là Giang Trạch Dân và đảng Cộng sản đã cấu kết với nhau để bức hại Đại Pháp, và chúng ta vạch trần bộ mặt thật của đảng Cộng sản để mọi người — kể cả các đảng viên Cộng sản — không còn bị lừa mị và điều khiển bởi đảng Cộng sản nữa, và sẽ hiểu được sự thật và chọn cho họ một vị trí trong tương lai.

Nếu có điều gì không thích hợp trong bài này, làm ơn chỉ rõ và giúp tác giả sửa chữa.

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2004/12/2/90528.html;

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2004/12/9/55412.html.

Dịch ngày 9-12-2004, đăng ngày 11-12-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share