Bài của Yiran, một đồng tu Pháp Luân Đại Pháp tại tĩnh Hắc Long giang

[Minh Huệ] Trong khi cái lực lớn mạnh của Chính Pháp đang tiến lên, thì các nhân tố tà ác càng lúc càng ít đi. Điều này được cho thấy trong thế giới con người theo những cách sau đây: Giang, Luo, Liu và Zhou đã bị thưa kiện trên nhiều nước, Giang đã hạ đài và danh dự Pháp Luân Công có thể được rữa sạch tại Trung Quốc. Là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, chúng ta phải có lối suy nghĩ như thế nào khi nhìn vào tình hình hiện tại? Kỳ thật, cái gọi là ‘tái hồi danh dự của Pháp Luân Công’ chỉ là dùng hình thức của thế giới thông thường để chính lại tư tưởng của con người và cứu độ nhiều chúng sinh hơn và rộng rãi hơn nữa. “Tái hồi danh dự của Pháp Luân Công” tuyệt đối không là một ân huệ ban cho bỡi một cá nhân nào hoặc một đảng chính trị nào. Nó là kết quả đương nhiên từ sự việc các đồng tu đã bẻ gảy các sự an bày của cựu thế lực và chống lại sự khủng bố trong năm năm qua.

Mỗi con người đến đây là vì Pháp, và cho dù vị thế nào mà họ lấy đối với Pháp Luân Đại Pháp, họ cũng là đang đối diện với sự chọn lựa giữa hòa đồng hoặc chống đối. Nếu một viên chức chính phủ tích cực làm công bằng cho Pháp Luân Công, vậy thì đó là trách nhiệm cố hữu của họ như là một con người, và Đại Pháp sẽ ban phúc cho tương lai của họ.

Trên bề mặt, chúng ta đang đi tìm sự ủng hộ cho Đại Pháp từ thế giới con người. Đó là cái nghĩ của mặt nhân lọai thế gian, biễu hiện nơi chốn con người này. Nhưng trái lại về mặt bên kia, ai ủng hộ Đại Pháp hoặc bênh vực cho Đại Pháp là đang thành lập cho chính họ sự tồn tại của cá nhân đó trong tương lai và đặt để một căn bản cho họ để đắc Pháp trong tương lai.— Đạo hàng.

Chấp trước vào sự tái hồi danh tiếng của Pháp Luân Công là biễu lộ cái tâm chấp trước một cách ích kỷ vào thời gian chấm dứt và sự viên mãn cá nhân. Nếu nó chấm dứt ngay ngày hôm nay, có biết bao nhiêu người mà đã bị gạt sẽ bị thanh trừ đi? Nếu nó chấm dứt ngay ngày hôm nay, có biết bao nhiêu đồng tu mà đã phát ra những lời hứa cao cả vĩ đại nhưng đến nay vẫn chưa bước ra sẽ bị tiêu diệt? Nếu nó chấm dứt ngay ngày hôm nay, hỏi chúng ta đã đạt được tiêu chuẩn của con người trong vũ trụ mới là vô vị kỷ chưa?

Hỡi các đệ tử Đại Pháp của tôi mà có những chấp trước con người quá trầm trọng: Con đường mà tôi đang dẫn chư vị đi là hướng về thành Thần, nhưng một số học viên chỉ ôm chặt vào những quan niệm con người của họ.. Và khi vì các đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp với chính Niệm và thanh trừ tà ác, tà ác còn lại rất ít, và khi con người thế giới bắt đầu nhìn thấy rõ sự việc, thì chư vị lại đặt hy vọng của mình để chấm dứt cuộc khủng bố nơi con người thường” — Trong Chính Pháp phải chính niệm, không được có tâm con người.

Đối với một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, sự giải thóat cá nhân không phải là mục đích của tu luyện: Khi chư vị đến đây, cứu độ chúng sanh là chí nguyện lớn lao của chư vị, và đó là trách nhiệm và sứ mệnh mà lịch sử đã ban cho chư vị trong thời kỳ Chính Pháp. Vậy đông đão chúng sanh phải được chư vị cứu độ. Nầy đệ tử Đại Pháp, đừng coi nhẹ trách nhiệm cao cả mà đã được ban cho chư vị trong thời kỳ Chính Pháp” — Hãy vứt bỏ tâm con người và hãy cứu độ thế nhân.

Ngày nay, cho dù hoàn cảnh nào các đồng tu đang đối đầu trong thế giới con người thường, tư tưởng của chúng ta phải không được lung lay bỡi nó. Chúng ta phải tiếp tục dùng những phương tiện hợp pháp để gạt đi những trở ngại còn lại và tiếp tục làm tốt ba điều. Mỗi bước đi của chúng ta sẽ thành là tiền lệ cho tương lai.

Các trạng thái chân chính khác nhau mà chư vị đang biễu hiện hiện nay trong mỗi một khía cạnh, và chư vị giải quyết ra sao đối với mọi thứ trạng thái, tất cả đều sẽ được lưu lại cho lịch sử.” — Đạo hàng.

Chúng ta càng tiến đến gần cuối, chúng ta càng phải vững vàng, kiên trì và ngay chính đi tốt mỗi bước của chúng trong tương lai, vì chúng ta đang tạo sanh và chiếu sáng một con đường trong sạch, chân chính và sáng lạng cho chúng sinh trong vũ trụ tương lai.

17-11-2004

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2004/11/17/89316.html;

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2004/12/2/55176.html.

Dịch ngày 9-12-2004, đăng ngày 11-12-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share