Tác phẩm của một Đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 9-5-2018]

a719bc1e0b4b66dc6864fd26631c6e95.jpg

7514cb5587e53534effce6686b6e8aca.jpg

983b845264bab110acf6fadbe209d629.jpg

a5cd4e4d5c24562bd0c28425cb7feeba.jpg


Bản tiếng Hán:  http://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/9/364923.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/5/11/169900.html

Đăng ngày 18-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share