[MINH HUỆ 26-5-2016] Mới đây, 11 thành viên hội đồng thành phố New York tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, tôn vinh giá trị các nguyên tắc cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp “Chân-Thiện-Nhẫn” và dành lời khen ngợi tới các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì những đóng góp của họ cho cộng đồng.

2016-5-25-minghui-newyorkcity-proclamation-01--ss.jpg

2016-5-25-minghui-newyorkcity-proclamation-02--ss.jpg

Ông Mark Levine, đại biểu của Quận 7 tuyên bố ông Lý Hồng Chí là “Công dân tiêu biểu” vì đã trở thành một tấm gương sáng cho cộng đồng

2016-5-25-minghui-newyorkcity-proclamation-03--ss.jpg

Thư của ông Paul Vallone, đại biểu Quận 9 (Nữ Hoàng) ca ngợi các học viên Pháp Luân Công vì những đóng góp của họ cho cộng đồng.

2016-5-25-minghui-newyorkcity-proclamation-04--ss.jpg

2016-5-25-minghui-newyorkcity-proclamation-05--ss.jpg

Ông Daneek Miller, đại biểu Quận 27 (Nữ Hoàng) tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

2016-5-25-minghui-newyorkcity-proclamation-06--ss.jpg

2016-5-25-minghui-newyorkcity-proclamation-07--ss.jpg

Ông Donovan Richards, đại biểu Quận 31 (Nữ Hoàng) tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

2016-5-25-minghui-newyorkcity-proclamation-08--ss.jpg

2016-5-25-minghui-newyorkcity-proclamation-09--ss.jpg

Ông Eric Ulrich, đại biểu Quận 32, tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

2016-5-25-minghui-newyorkcity-proclamation-10--ss.jpg

2016-5-25-minghui-newyorkcity-proclamation-11--ss.jpg

Ông Robert Cornegy, đại biểu Quận 36, tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

2016-5-25-minghui-newyorkcity-proclamation-12--ss.jpg

2016-5-25-minghui-newyorkcity-proclamation-13--ss.jpg

Ông Rafael Espinal, đại biểu Quận 37, ca ngợi các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn

2016-5-25-minghui-newyorkcity-proclamation-14--ss.jpg

2016-5-25-minghui-newyorkcity-proclamation-15--ss.jpg

Ông Brad Lander, đại biểu Quận 39, ca ngợi các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn

2016-5-25-minghui-newyorkcity-proclamation-16--ss.jpg

2016-5-25-minghui-newyorkcity-proclamation-17--ss.jpg

Ông Jumaane D.Williams, đại biểu Quận 45 (Brooklyn), vinh danh ngày Pháp Luân Đại Pháp

2016-5-25-minghui-newyorkcity-proclamation-18--ss.jpg

2016-5-25-minghui-newyorkcity-proclamation-19--ss.jpg

Ông Alan Maisel, đại biểu Quận 46 (Brooklyn),tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

2016-5-25-minghui-newyorkcity-proclamation-20--ss.jpg

2016-5-25-minghui-newyorkcity-proclamation-21--ss.jpg

Ông Alan Maisel, đại biểu Quận 51 (Stanton), tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/26/329273.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/1/157247.html

Đăng ngày 7-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share