[MINH HUỆ 19-5-2016] Thị trưởng Bryant Paterson của Kingston, Ontario, đã ký tuyên bố định ngày 13 tháng 5 năm 2016 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp tôn vinh Chân-Thiện-Nhẫn.” Đây là lần thứ 8 thành phố Kingston ban hành tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

2016-5-18-minghui-falun-gong-kingston-promotion--ss.jpg

Kingston, Ontario, ban hành tuyên bố tôn vinh “Ngày Pháp Luân Đại Pháp”


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/5/19/328960.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/22/157104.html

Đăng ngày 26-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share