[MINH HUỆ 31-5-2009]

(Xem phần 1)

5- Ngay cả trong bối cảnh hệ thống luật pháp của Đảng Cộng sản Trung quốc, sự đàn áp là bất hợp pháp

Hiện nay, hành trình của các tòa án để kết án các học viên Đại Pháp là dựa trên điều luật 300 của Bộ Hình luật, nói về sự trừng phạt dự định cho sự ‘dùng tà giáo để ngăn cản sự thi hành luật pháp’. Trong mười năm qua, Đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ) đã dùng Hội đồng Nhân dân, Tòa án tối cao, và Công tố viên tối cao để làm những sự giải nghĩa khác nhau trên luật để biện hộ cho hành động đàn áp Pháp Luân Công, nhưng không có sự giải thích nào của họ mà đứng vững trên căn bản pháp lý.

Điều luật 36 của Hiến Pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ghi rõ rằng “các công dân có được sự tự do tín ngưỡng”. Điều luật 3 của Bộ luật hình sự ghi rằng “một hành động mà được đã định nghĩa rõ ràng là tội ác thì có thể bị trừng phạt thể theo luật; nơi nào mà luật pháp không nói rõ một hành động là tà ác, thì nó không thể bị trừng phạt bởi luật pháp.” Pháp Luân Công đã không được nêu danh trong bất cứ phần bộ luật nào hoặc các tài liệu nào thường được đính kèm bởi các tòa án.

Để đào sâu hơn một chút, đoạn mà dẫn đến cái ý niệm thành lập điều khoản 300 của bộ luật hình sự đã được xét lại năm 1997 từ “ngăn chặn các hoạt động phản cách mạng” đến “bảo vệ các luật pháp quốc gia và bảo đảm sự thi hành các luật hành chính.” Một sự giải thích xa hơn được bộ luật hình sự đưa ra đã liệt kê nhiều điều kiện mà cần phải hội đủ để một tội ác được thành lập. Một, cái tội ác là có mục tiêu cản ngăn sự thi hành luật, như là dùng sự xúi dục vũ lực để làm như vậy. Hai, tội ác phải thực hiện một cách hữu ý, nghĩa là hữu ý dùng các tà giáo mê tín, các xã hội bí mật, các tổ chức tà giáo, hoặc sự mê tín để cản trở sự thi hành luật pháp. Ba, tội ác phải có thực thể làm cản trở sự thi hành luật.

Ở đây có một vài điều bị lược bỏ. Một, để có thể áp dụng điều khoản này, cái tội ác nêu lên đó phải vi phạm một luật pháp mà đã được định ra bởi Hội Đồng Nhân Dân, không phải một luật lệ thường mà được thành lập bởi một cơ quan chính phủ nào. Hai, kẻ gây tội ác phải là làm một điều gì một cách cố ý để cản trở sự thi hành một luật pháp như vậy. Nhất là, “cản trở sự thi hành luật pháp” rõ ràng khác với “vi phạm một điều luật.” Ví dụ, đánh một cảnh sát viên để ngưng họ chận đứng sự lưu thông xe cộ là một điều “cản trở sự thi hành luật pháp.” Còn vượt qua đèn đỏ là không phải.

Nói chung, các tòa án nhất là dùng các tờ rơi hoặc đĩa CD của Pháp Luân Công làm chứng cớ chống các học viên và để biện luận rằng Pháp Luân Công là một tà giáo. Tuy nhiên, điều đó không chứng minh được rằng Pháp Luân Công là một tà giáo, cũng phù hợp với việc sự cản trở việc thi hành luật pháp chút nào. Các tòa án của ĐCSTQ đang làm nhiều sự hồ đồ trên pháp lý, mà không có cái nào là được chứng minh, để cầm tù các học viên Pháp Luân Công với lý lẽ là ‘dùng tà giáo để cản trở sự thi hành luật pháp.”


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/5/31/201684.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2009/6/17/108360.html
Đăng ngày: 20-6-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share