Bài viết của nhóm dịch giả Chuyển Pháp Luân tiếng Việt

Dịch thuật tiếng Việt cuốn «Chuyển Pháp Luân» đã dừng lại ở bản “hiệu chỉnh” lần thứ ba năm 2006 (third revision 2006). Đó là lần hiệu chỉnh có tham gia góp ý của cộng đồng học viên người Việt toàn thế giới; cũng là bản được in theo hệ thống Đài Loan, và cũng là bản mà tháng Bảy năm 2011 được Pháp Luân Đại Pháp Học Hội xác nhận là “bản chính thức duy nhất” (xem đường link bên dưới).

Nhân dịp bài “Luận Ngữ” mới được đưa vào, nay đưa ra bản dịch tháng Bảy 2015. Người dịch xin ghi rõ: Bản dịch cuốn «Chuyển Pháp Luân» đã được minh xác là “định bản” từ năm 2006 rồi, nên không “hiệu chỉnh” (revise) nữa; nghĩa là đây chỉ là “chỉnh sửa” (bug fix), không thay đổi ý nghĩa bản dịch, không thay đổi câu văn, chỉ sửa chính tả hoặc lỗi dịch thuật. Các chỉnh sửa (bug fix) được ghi ra theo danh sách dưới dây. Danh sách KHÔNG ghi: (a) sửa lỗi chính tả, các dấu; (b) các chỉnh sửa câu chữ trong phần Phụ Lục (cuối sách) và trong các ghi chú cuối trang (footnote). Chẳng hạn những chỉnh sửa chính tả như sau là sẽ không ghi trong danh sách dưới đây: bẩy → bảy, mầu → màu, kim chung trạo → kim chung tráo, v.v.

(1) Bài giảng thứ nhất, Chân chính đưa con người lên cao tầng
Tôi xuất sơn có mục đích chủ yếu là đưa con người lên cao tầng → Tôi ra công chúng có mục đích chủ yếu là đưa con người lên cao tầng.

(2) Bài giảng thứ nhất, Luyện công vì sao không tăng công
Tâm tính bao gồm có đức (‘đức’ là một thứ vật chất), gồm có Nhẫn, gồm có ngộ, gồm có xả, xả bỏ các thứ dục vọng tâm chấp trước trong người thường; còn cả khả năng chịu khổ v.v., bao gồm nhiều thứ phương diện [khác nhau]. → Tâm tính bao gồm có đức (‘đức’ là một chủng vật chất), gồm có Nhẫn, gồm có ngộ, gồm có xả, xả bỏ các loại dục vọng và các loạitâm chấp trước trong người thường; còn cả khả năng chịu khổ v.v., gồm các thứ của rất nhiều phương diện.

(3) Bài giảng thứ nhất, Đặc điểm của Pháp Luân Đại Pháp
Các chất phế bỏ được đẩy xuất ra ngoài → đẩy các vật chất phế bỏ xuất ra ngoài

(4) Bài giảng thứ hai, Vấn đề liên quan đến thiên mục
Trừ phi sau này không gọt giũa lại nữa → Trừ phi sau này không nghĩ gì tới nữa

(5) Bài giảng thứ bảy, Vấn đề ăn thịt
Kích thích lên thần kinh gây nghiện của người ta. → kích thích lên thần kinh gây nghiện của người ta; càng uống nghiện càng nặng.

(6) Bài giảng thứ bảy, Tâm tật đố
Làm bộ trưởng cũng được → làm thủ tướng cũng được

(7) Bài giảng thứ tám, Chu thiên
Không thể không tuỳ tiện loạn giảng → không mục tiêu tuỳ tiện loạn giảng

(8) Bài giảng thứ chín, Ngộ
Lùi một bước biển rộng trời trong → lùi một bước biển rộng trời cao

(9) Bài giảng thứ chín, Người đại căn khí
Tình cảnh người làm việc xao lãng mãi là không được → tình cảnh người nhiều việc ít thế mãi là không được

(10) Bài giảng thứ chín, Người đại căn khí
Chư vị đã làm người tốt rồi, từ nay trở đi, chư vị cũng có thể làm người tốt → chư vị biết làm người tốt rồi, từ nay trở đi, chư vị cũng có thể làm người tốt

Ngày 5 tháng Mười, 2015


Tham chiếu:

Thông báo về vấn đề sách Chuyển Pháp Luân tiếng Việt: http://vn.minghui.org/news/22785-thong-bao-ve-van-de-sach-chuyen-phap-luan-tieng-viet.html
Luận Ngữ (bản mới, 2015): http://vn.minghui.org/news/60483-luan-ngu.html

Share