Dưới đây là một số hình ảnh mô tả sự thực cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc trong cuộc diễu hành lớn ở New York:

Còn dưới đây là bích chương vạch trần sự thật về cuộc đàn áp, trong đó là hình ảnh về một học viên bị dùng sắt nung châm vào người (sau trốn thoát được ra nước ngoài), một học viên bị bức hại đến chết, và hai hình ảnh về sự tra tấn của cảnh sát đối với các học viên:

Và dưới đây là đoạn phim tư liệu (9 phút) về cuộc diễu hành (tiếng Hán):

MPEQ: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | diễn giải (Hán)

Real – .ram: 56k | 256k

Real – .ra: 56k | 256k

24-4-2004

Theo nguồn tư liệu: http://www.minghui.org/mh/articles/2004/4/23/72963.html, http://asp.fgmtv.org/ProgramDetail.asp?NewsID=1487

Share