9-5-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/5/9/73982.html.

Đăng ngày 10-5-2004.

Share