Bài viết của Minh Thời

[MINH HUỆ 30-12-2014] Hai câu chuyện bên dưới được lấy từ sách cổ Trung Hoa là ‘Vi chính thiện báo sự loại’. Cuốn sách là một tập hợp những câu chuyện do Diệp Lưu biên soạn. Cuốn sách gồm 10 phần và là một tập hợp của 112 câu chuyện.

Chấp pháp bằng lòng nhân từ

Vương Ông Nhụ, đảm nhiệm chức ngự sử xử án triều nhà Hán, chịu trách nhiệm bắt giữ kẻ cắp ở quận Ngụy. Trước thời của Vương, nếu kẻ cắp bị tử hình, thì họ hàng thân quyến của họ cũng phải chịu chung số phận. Thậm chí người già và trẻ em cũng không được tha.

Tại nhiều quận, hàng chục nghìn người đã bị giết chỉ vì họ có quan hệ với những kẻ vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, khi Vương Ông Nhụ phụ trách việc chấp pháp, ông chỉ tử hình kẻ cắp, còn những người thân vô tội của họ thì được thả.

“Nghe nói nếu tha một nghìn người, thì con cháu sẽ nhận phúc báo được phong hầu,” Vương nói. “Ta đã giúp nhiều người được sống, con cháu đời sau chắc sẽ hưng vượng.”

Quả nhiên, cháu gái của ông là Vương Chính Quân đã được làm Hoàng hậu, con trai là Vương Cấm và nhiều người cháu của ông cũng được phong Hầu.

Lấy lễ dạy dân – Không dùng luật trị dân – dân không nỡ dối trá

Trác Mậu làm huyện lệnh ở huyện Mật trong thời nhà Hán, và dân chúng xem ông là một người nhân từ. Ông được xem là một tấm gương về đạo đức cao thượng để giáo dục con người, và ông không bao giờ nặng lời để làm tổn thương họ. Vì thế, nha lại và người dân không nỡ lừa dối ông.

Trác Mậu từng nói: “Luật lệ được đặt ra để kiềm chế hành vi con người. Nhưng lễ nghĩa thì thuận với nhân tình hơn. Khi ta dùng lễ nghĩa để dạy các người, các người ắt sẽ không có tâm oán hận, hành ác. Nếu ta dùng luật pháp để trị, các người không thể làm gì, nhưng điều đó không thể thay đổi tâm con người.”

Sau nhiều năm giáo hóa dân chúng bằng lòng nhân từ, xuất hiện cảnh tượng không nhặt của rơi trên đường. Thời Bình Đế, khắp thiên hạ chịu nạn châu chấu, chỉ duy nhất huyện Mật là châu chấu không vào.

Bởi trí tuệ và lòng nhân từ của mình, Trác Mậu đã được phong hầu và được đảm nhiệm chức quan cao đến Thái Phó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/30/302068.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/25/148104.html

Đăng ngày 04-05-2015: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share