[MINH HUỆ 18-10-2008] Không cần biết là bên trong hay bên ngoài Trung quốc, những lời tuyên bố bởi những cá nhân nói rằng họ có thể cho tiền bạc cho Sư phụ và Sư phụ đã nhận tiền của họ đều là sai với sự thật. Tất cả các đệ tử Đại Pháp, đặc biệt là những đệ tử tại Trung quốc, xin tống khứ những chấp trước của người thường và đừng bịa đặt thêm nữa.
16-10-2008


Bản tiếng Hán: https://minghui.cc/mh/articles/2008/10/18/187957.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/10/19/101578.html
Đăng ngày 20-11-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share