Bài của một đệ tử tại Trung Quốc

[Minh Huệ]

  • Chúng ta tồn tại nơi nhân thế, cũng giống như ở trong một thế giới trong tam thiên đại thiên thế giới của một tế bào của thân thể chính chúng ta. Nhìn lại, thấy rằng chúng ta đang ở trong một tế bào của thân thể chính mình mà chấp trước vào điều này điều khác, thấy thế thật khôi hài lắm.
  • Nhìn từ một không gian khác, các đệ tử Đại Pháp là “nhất thể” (chỉnh thể đồng nhất); từ giác độ ấy mà xét thì khi trải qua khảo nghiệm tâm tính, hỏi những mâu thuẫn, tranh luận hay chấp trước liệu có nên có hay không? Một sinh mệnh là “nhất thể” thử hỏi có tật đố, tranh đấu, hiển thị, hiếu thắng đối với chính mình hay không?
  • Cái “tôi” là một quan niệm ngoan cố của con người, là một loại vật chất, là cái ô che chắn và nâng đỡ cho các loại tâm ích kỷ và tạp niệm. Cái “tôi” là một kẽ hở phân cách giữa các đệ tử Đại Pháp, là chướng ngại mà cựu thế lực lợi dụng để ngăn trở các đệ tử Đại Pháp dung hoà với “nhất thể”. Các đệ tử Đại Pháp cần dùng chính niệm to lớn để thanh trừ vật chất và nhân tố “tôi” ở trong trường không gian của tự thân, để cho các đệ tử Đại Pháp dung hoà với “nhất thể”, dung hoà vào Pháp càng hoàn hảo hơn nữa, để cho chính niệm thanh trừ tà ác càng thuần tịnh hơn nữa.

* * * * *

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2002/10/23/38504.html;
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2002/11/12/28657.html.

Dịch từ tiếng Hán, đăng ngày 17-11-2002; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share