[MINH HUỆ 16 – 04 – 2012] Ngày 10 tháng 04 năm 2012, Thị trưởng của quận Bắc Saanich, British Columbia, Canada, đã gửi công bố dưới đây cho Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Canada. Thị trưởng Finall đã tuyên bố tháng 05 năm 2012 là “Tháng Pháp Luân Đại Pháp tôn vinh Chân- Thiện- Nhẫn” ở quận Bắc Saanich.

Quận Bắc Saanich

Công bố

Tháng Pháp Luân Đại Pháp

Tháng 05 năm 2012

Tôn vinh Chân, Thiện và Nhẫn

Xét rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tập luyện thiền định cao tầng về tâm, thân và tinh thần mà đã mang lại sức khỏe và lợi ích cho người dân trên khắp Canada; và

Xét rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hành những nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và đưa Nó vào cuộc sống hàng ngày của mình, cố gắng để trở thành những người tốt hơn trong mọi môi trường và hoàn cảnh; và

Xét rằng ông Lý Hồng Chí, người sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp được tuyên dương và công nhận rộng rãi vì những nỗ lực nâng cao sức khỏe và đạo đức nhân ái trên khắp thế giới; và

Giờ đây tôi, Alice Finall, Thị trưởng của quận Bắc Saanich, tuyên bố lấy tháng 05 năm 2012 là “Tháng Pháp Luân Đại Pháp tôn vinh Chân – Thiện – Nhẫn” ở quận Bắc Saanich.

Dưới sự làm chứng, tôi xin ký tuyên bố vào ngày hôm nay 10 tháng 04 năm 2012

Alice Finall

Thị trưởng

____________________________
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2012/4/16/132746.html#.T4yuENnrfDx
Đăng ngày 23-4-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share