[MINH HUỆ 10–05–2011] Ngày 5 tháng 5 năm 2011, ông Lee Leffingwell, Thị trưởng thành phố Austin, Texas, tuyên bố ngày 6 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ở Austin.

Tuyên bố

Xét rằng, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn và kết hợp nó vào trong cuộc sống hằng ngày; và

Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp đề cao việc tu luyện thân, tâm và tinh thần và  mọi người từ mọi lứa tuổi và các đoàn thể tôn giáo đều theo tập; và,

Xét rằng, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Austin đang tổ chức kỷ niệm sớm Ngày Pháp Luân Đại Pháp mà ngày chính thức là ngày 13 tháng 5;

Bây giờ, vì vậy

Tôi Lee Leffingwell, Thị trưởng thành phố Austin, Texas, bằng cách này tuyên bố

Ngày 6 tháng 5 năm 2011

Ngày kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp

Ở Austin.

Để chứng thực, tôi xin đặt tay và đóng dấu của Thành phố Austin ấn định ngày 5 tháng Năm năm 2011 này.

Lee Leffingwell, Thị trưởng, Thành phố Austin

2011-5-8-austin--ss.jpg


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2011/5/10/美国德州奥斯汀市宣布庆祝法轮大法日-240424.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2011/5/12/125102.html
Đăng ngày: 01-06–2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share