Bài viết của các học viên tại Nagpur, Ấn Độ

[MINH HUỆ 16-05-2022] Để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Nagpur, thành phố lớn thứ ba ở bang Maharashtra, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các buổi luyện công tập thể, học Pháp nhóm và tĩnh công tọa thiền. Các học viên cũng tận dụng cơ hội này để giúp nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tàn bạo nhằm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra ở Trung Quốc.

59781d9d96f22ab4a23cb67606fa9c1e.jpg
Các học viên tại Nagpur luyện bài công pháp thứ nhất

7175cf7b6dc94c617e0fb03b99259d8d.jpg
Các học viên tại Nagpur tham gia học Pháp nhóm trong Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

7657988dae3752196facdd619baf6faa.jpg
Các học viên tại Nagpur luyện bài tĩnh công tọa thiền tập thể

a809b6cc59a3d7b951393913820d115a.jpg
Các học viên tại Nagpur gửi lời kính chúc Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/16/201286.html

Đăng ngày 17-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share