[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp ở vùng nông thôn thuộc các tỉnh dưới đây tại Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Hà Bắc (02); Đường Sơn, Hà Bắc; Đức Huệ, Trường Xuân, Cát Lâm (02); Thấm Dương, Tiêu Tác, Hà Nam (02); Ký Châu, Hành Thủy, Hà Bắc; Quý Châu; Liêu Nguyên, Cát Lâm (02); Huyện tự trị Mãn tộc, Tụ Nham; Huyện Khang Bình, Thẩm Dương, Liêu Ninh (03); Huyện Y Lan, Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang; Huyện Khai Giang, Tứ Xuyên; Thuận Nghĩa, Bắc Kinh; Huyện Vọng Đô, Bảo Định, Hà Bắc; Huyện Nghi Nam, Lâm Nghi, Sơn Đông; Trương Gia Khẩu, Hà Bắc; Huyện Hắc Sơn, Cẩm Châu, Liêu Ninh; Huyện Đường, Bảo Định (02); Vũ Châu, Hứa Xương, Hà Nam; Du Thụ, Trường Xuân, Cát Lâm

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/乡村大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-26条–443312.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share