[MINH HUỆ 14-05-2022]

Học viên mới tại các thành phố và địa khu sau đây tại Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ:

Thành Đô; Thẩm Dương; Triệu Khánh; Xương Tú; Hoàn Nhân; Hoàn Đảo; Trường Xuyên; Bình Xương; Đại Hưng; Cam Túc; Bắc Kinh; Đại Liên (2); Bắc Bội (2); Giang Tô; Hoài Nhu; Giang Tô; Trung Quốc; Bạch Thành; Quảng Đông; Cửu Giang; An Huy; Bổn Khê; Quý Châu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/新学员恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-24条–443392.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share