[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp ở vùng nông thôn thuộc các tỉnh dưới đây tại Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Nam Dương, Hà Nam; Thâm Quyến; Cát Lâm (02); Thâm Châu, Hành Thủy, Hà Bắc (03); Huyện Quán Đào, Hàm Đan, Hà Bắc; Công Chủ Lĩnh, Tứ Bình, Cát Lâm; Huyện Tuy Trung, Hồ Lô Đảo, Liêu Ninh (02); Sơn Đông; Hình Đài, Hà Bắc; Quảng Tây; Tề Tề Cáp Nhĩ, Hắc Long Giang; Huyện Nhạc Xương, Duy Phường, Sơn Đông; Huyện Hiến, Thương Châu, Hà Bắc; Hắc Long Giang; Huyện Đường, Bảo Định, Hà Bắc (02); Hoài Dương, Chu Khẩu, Hà Nam; Vũ Châu, Hứa Xương, Hà Nam; Nhiêu Dương, Hành Thủy, Hà Bắc; Huyện Cừ, Đạt Châu, Tứ Xuyên; Cảo Thành, Thạch Gia Trang, Hà Bắc; Vinh Thành, Uy Hải, Sơn Đông


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/乡村大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-26条–443330.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share