[MINH HUỆ 14-05-2022]

Thế nhân minh bạch chân tướng tại các thành phố và huyện thị dưới đây tại Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ:

Khu Liên Sơn; Hô Lô Đảo; Cù Châu; Bắc Kinh; Đại Lý Châu; Tập Vũ; Xương Bình; Cửu Độ Hà (2); Hoài Nhu (3); Yên Đài; Linh Khâu; Đại Liên; Dân Mạnh Liên; Kim Châu; Hồ Nam (2); Cửu Long Ba; Liêu Ninh; Bình Độ; Liễu Thành.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/明真相世人恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-23条–443356.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share