[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Tứ Xuyên, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Tứ Xuyên (03); Nhạc Sơn (02); Đạt Xuyên, Đạt Châu; Huyện Tuyên Hán; Đạt Châu (03); Toại Ninh (02); Đức Dương (02); Quảng Hán, Đức Dương (04); Nam Sung; Tây Xương, Châu Lương Sơn (02); Đông Pha, Mi Sơn; Huyện Tam Đài, Miên Dương, Nội Giang


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/四川大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-24条–443432.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share