[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Hồ Nam, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Hồ Nam; Hành Dương (02); Huyện Lễ, Thường Đức; Nhạc Dương (02); Lỗi Dương, Hành Dương; Vĩnh Hưng, Sâm Châu; Hoài Hóa (02); Tương Đàm (04); Tương Tây; Huyện Du, Chu Châu (02); Huyện Gia Hòa, Sâm Châu; Ích Dương (02); Sâm Châu (03); Lâu Để; Huyện Lâm Lễ, Thường Đức; Thiệu Đông; Nguyên Giang, Ích Dương (02); Huyện Tương Âm, Nhạc Dương


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/湖南大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-28条–443442.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share