[MINH HUỆ 01-01-2022] Đệ tử Đại Pháp cùng người nhà và người dân minh bạch chân tướng tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Hắc Long Giang và tỉnh Hà Nam kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Trịnh Châu thuộc tỉnh Hà Nam (5); Quận Vu Hồng thuộc Lạc Dương, tỉnh Hà Nam; Thành phố Nam Dương thuộc tỉnh Hà Nam; Huyện Thái Khang thuộc Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam; Chu Khẩu thuộc tỉnh Hà Nam; Hứa Xương thuộc tỉnh Hà Nam; Huyện Bảo Phong thuộc Bình Đỉnh Sơn, tỉnh Hà Nam; Cáp Nhĩ Tân thuộc tỉnh Hắc Long Giang (2); Nam Dương thuộc tỉnh Hà Nam (3); Long Phượng thuộc Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang (2); Đại Khánh thuộc tỉnh Hắc Long Giang (7); Thương Khâu thuộc tỉnh Hà Nam; Đông Phong thuộc Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang; Thôn Tiểu Song Sơn thuộc hương Triều Dương, huyện Triệu Châu, Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang; Long Cương thuộc Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang; Long Nam thuộc Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang (2).

Tiểu tổ học Pháp: Trịnh Châu thuộc tỉnh Hà Nam; Đại Khánh thuộc tỉnh Hắc Long Giang (2).

Điểm luyện công: Cáp Nhĩ Tân thuộc tỉnh Hắc Long Giang.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/黑龙江、河南大法弟子恭祝师尊新年好-35条–436268.html

Đăng ngày 03-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share