[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thành phố Phàn Chi Hoa (02); khu Thông Xuyên (01); thành phố Tự Cống (01); huyện Khai Giang (01); thành phố Đức Dương (02); châu Lương Sơn (03); thành phố Toại Ninh (02); thành phố Lạc Sơn (07); thành phố Nam Sung (01); thành phố Tư Dương (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/四川大法弟子恭祝师尊新年好-21条–435465.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share