[MINH HUỆ 30-12-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thạch Gia Trang (02); Huyện Cao Ấp, Thạch Gia Trang (08); Quận Dụ Hoa, Thạch Gia Trang; Huyện Triệu Huyền, Thạch Gia Trang; Huyện Nguyên Thị, Thạch Gia Trang; Quận Kiều Tây, Thạch Gia Trang; Cảo Thành, Thạch Gia Trang (02); Tân Tập, Thạch Gia Trang; Thành Nam, Tân Tập, Thạch Gia Trang (02)

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/石家庄大法弟子恭祝师尊新年好-19条–435876.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share