[MINH HUỆ 30-12-2021] Đệ tử tại vùng nông thôn thuộc các khu vực dưới đây tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Du Thụ, Trường Xuân, Cát Lâm; Định Châu, Bảo Định, Hà Bắc; Khai Giang, Đạt Châu, Tứ Xuyên; Huyện Liễu Hà, Thông Hóa, Cát Lâm; Mưu Bình, Yên Đài, Sơn Đông; Phụ Bình, Bảo Định, Hà Bắc (03); Ngọa Lý Truân, Đại Khánh, Hắc Long Giang; Huyện Xương Lê, Tần Hoàng Đảo, Hà Bắc; Lãng Trung, Nam Sung, Tứ Xuyên; Huyện Phong, Từ Châu, Giang Tô; Thanh Uyển, Bảo Định, Hà Bắc; Yên Đài, Sơn Đông; Đại Thạch Kiều, Doanh Khẩu, Liêu Ninh; Khúc Chu, Hà Bắc; Tân Tập, Thạch Gia Trang, Hà Bắc (03); Liêu Nguyên, Cát Lâm; Huyện Nhiêu Dương, Hành Thủy, Hà Bắc; Long Khẩu, Yên Đài, Sơn Đông (02)

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/乡村大法弟子恭祝师尊新年好-23条–435616.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share