[MINH HUỆ 30-12-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở Bắc Kinh, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Bắc Kinh; Xương Bình (03); Dương Phường, Xương Bình; Lưu Thôn trấn, Xương Bình; Mã Trì Khẩu, Xương Bình; Diên Khánh; Nam Khẩu, Xương Bình (05); Hoài Nhu; Miếu Thành, Hoài Nhu; Thuận Nghĩa; Thạch Cảnh San; Hải Điến (03); Phong Đài; Triêu Dương; Thái Sư Truân, Mật Vân


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/北京大法弟子恭祝师尊新年好-23条–435620.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share